اسیدها

اسیدها موادی ترش مزه‌هستند که خاصیت خورندگی داشته و  با کاغذ تورنسل تغییر رنگ می‌دهند و بازها را خنثی می‌نمایند. کاربرد آن ها در صنعت بسیار زیاد  است و مصارف گوناگون دارند.

 

بیشتر