ترکیبات آلی

کلیه موادی که در ترکیب شیمیایی خود کربن دارند ترکیب آلی نامیده می شوند.

 

بیشتر